DANMARKS NATIONALE HØJSKOLE

HØJSKOLEN FOR DIREKTE DEMOKRATI

STIFTELSESGRUNDLAG:

1. Navn: Danmarks Nationale Højskole

2. Formål: tilbud om politisk skoling ud fra en national og patriotisk synsvinkel

3. Struktur: institution, der økonomisk virker uafhængigt af såvel bygninger som forplejning.

4. Undervisning: formidles igennem foredrag, studiekredse og kurser

5. Finansiering: private midler (sponsorater, donationer, etc.)Stiftelseserklæring

Repræsentanter fra skolekredsen for Danmarks Nationale Højskole mødtes lørdag den 29. august 2009 i Roskilde med henblik på en formel stiftelse af højskolen.
Vi har fundet det naturligt at anvende netop denne dato som skolens stiftelsesdag. Hermed vil vi fremover på skolens fødselsdag kunne mindes folkeopstanden i august 1943.


Mailadresse: direktedemokratiskole(a)gmail.comNytårsbrev


Det er glædeligt, at alle fra skolekredsen bl.a. med deres underskrift ved valget d. 19. november 2013 bidrog til, at fem personer fra kredsen kunne stille op som kandidater.
Højskolens navn vil fremover være: Danmarks Nationale Højskole - Højskolen for Direkte Demokrati.
Ydermere er ordet "patriotisk" tilføjet i stiftelsesgrundlagets pkt. 2, som herefter har følgende ordlyd: Formål: tilbud om politisk skoling ud fra en national og patriotisk synsvinkel.
Da det bliver mere og mere påkrævet med en bedre politisk kultur i Danmark, er det vigtigt, at vi bliver mange flere i Skolekredsen, så højskolen fremover kan gøre sig stærkere gældende i den offentlige debat om demokratiets vilkår.

Godt nytår,
Hallstein Bjørnbak
Forstander
7. januar 2014


 • Vælgerforeningen Danmark

 • Foreningen for Direkte Demokrati

 • Foreningen Det Gode Samfund


 • Følgende artikel fra Berlingske 6. nov. 2013 viderebringes med forfatterens tilladelse:


  Demokrati forpligter – også vælgerne  Af Lilly B. Tang, cand. jur. og billedkunstner

  »Folk ved ikke mere, hvad demokrati er. Mange mener øjensynligt, at demokrati er, at når nogen får flertal i en forsamling, så har de magten, og mindretallet er magtesløst. Herligt: Så har vi flertalstyranni.«

  Jon Stephensen, teaterchef, skriver 3. november i Indsparket »Vi stemmer på personen«, at »..det er personen bag et parti, der betyder mindst lige så meget som det politiske.«
  Det er sikkert rigtigt og umådeligt trist, for demokrati forpligter!
  Det er derfor ikke positivt, men et sørgeligt tegn på en generelt dårligt oplyst befolkning, der i virkeligheden ikke magter opgaven: at deltage kvalificeret i et repræsentativt demokrati.
  Folk ved ikke mere, hvad demokrati er. Mange mener øjensynligt, at demokrati er, at når nogen får flertal i en forsamling, så har de magten, og mindretallet er magtesløst. Herligt: Så har vi flertalstyranni.
  Det er den mellemøstlige udgave af demokrati: Vi vandt! Nu er det os der bestemmer, og I andre skal bare klappe i og adlyde. Se resultatet lokalt i Egedalsvænge i Kokkedal og storpolitisk i Egypten.
  Det er jo ikke det, vi vil have – eller skal finde os i.
  Ordet demokrati kan ellers med et par klik slås op på nettet. Der står bl.a.: »...styreform, hvor alle borgere har mulighed for at påvirke samfundsudviklingen« og: »Direkte demokrati er ...hvor borgerne udøver deres politiske indflydelse ved deltagelse i direkte afstemninger...« og: »Repræsentativt demokrati er...hvor borgerne udøver deres politiske indflydelse ved at vælge repræsentanter til politiske forsamlinger«, og noget om simpelt eller kvalificeret flertal. Helt enkelt er demokrati måske ikke, men så er det jo heller ikke sværere.
  Alle voksne danskere burde f.eks. være i stand til at tage stilling til, om vi bør nøjes med det repræsentative demokrati, eller om det burde blandes med det direkte. Schweiz har f.eks. mere direkte demokrati (med flere emneafstemninger), så der er ingen, der siger, vi skal nøjes med det repræsentative.
  Nutidspolitikerne ville ikke være begejstrede: For tænk, hvis befolkningen fik mere at skulle have sagt, det må være nok, at de skal købes for deres egne skattekroner til valgene, med dyre løfter og valgflæsk.
  Et direkte demokrati med flere folkeafstemninger om udvalgte emner kræver desuden, at vi har en tilstrækkeligt oplyst befolkning.
  For det er jo rigtigt, at mange nøjes med at sige: ham/hende »kan jeg ikke lide«. Suk! Det er da vel lige meget, om du »kan lide« en person, end om han/hun har sunde principper og kan administrere to tredjedele af dine penge, frihed, retssikkerhed, landets sikkerhed osv. Du skal jo ikke omgås ham/hende personligt. Så undersøg dog, hvad personen står for samt hans/hendes partis program.
  TV-stationernes politiske dueller dyrker underholdningsværdien i, at politikerne tyrer hinanden, mens jeg bare synes, at jo mere grov og fræk en politiker fremtræder på TV, jo mindre velegnet må han/hun vel være til at vise borgerne fornødent hensyn og respekt. For det kræver da respekt for folket, for dig og mig, at være med til at styre samfundet?
  I sidste ende kan det betyde demokratiets undergang, hvis en stor del af befolkningen er nedsunket i en sådan blanding af uvidenhed, populisme og dovenskab, at den tror, at den kan nøjes med at stemme på en person, den finder »sympatisk« eller tror den »kan lide«.

  Nogle links til videre læsning:
 • Fri os for partityranni

 • Det gode samfund

 • Afskaf partihopperi
 • Pressemeddelelse - 8. april 2014


  9. april 1940 blev Danmarks territorielle integritet krænket af en fremmed magt. Vor store nabo mod syd okkuperede landet og trådte dermed et frit folk under fode. Dette udløste en frihedskamp, der gradvist optrappedes i de fem år, besættelsen varede. Tre af de politiske slagord i efterkrigstidens politiske debat var frihed, sandhed og ret. På baggrund af den i dagens Danmark voksende politikerlede er der ingen tvivl om, at en aktuel politik i fremtiden bør baseres på samme overordnede principielle mål. Med andre ord må vi vælgere stille krav om gennem folkeafstemninger at få den endelige og afgørende politiske indflydelse på lovgivningen, altså direkte demokrati.
  God okkupationsdag onsdag den 9. april 2014!


  Stol på folkets dømmekraft - 21. april 2014


  I forlængelse af pressemeddelelse fra Danmarks Nationale Højskole – gengivet i bl.a. Netavisen Nationaldemokraten – vil jeg gerne tilføje følgende: For at opnå og fastholde et godt politisk klima i et land er det nødvendigt ikke blot at tro, men også at stole på en befolknings sunde dømmekraft. Det repræsentative demokrati har desværre gennem årene udviklet sig til et demokratur, hvor magtfuldkomne partier (interesseorganisationer), embedsmænd (bureaukrater) og mediefolk (efter nogens opfattelse den fjerde statsmagt) beklageligvis har formået at sætte dagsordenen. Magten burde i stedet ligge hos det danske folk, altså folkeafstemninger om vitale politiske spørgsmål. I skrivende stund, hvor jeg har fulgt debatten om, hvorvidt politikerne skal have mere magt i forhold til embedsmænd og diverse kommissioner, er svaret: Ja, selvfølgelig skal politikerne det! Men kun under den afgørende forudsætning, at befolkningen gennem folkeafstemninger udøver den afgørende indflydelse på lovgivningen ligesom i Schweiz, hvilket naturligvis også gælder den i EU-Parlamentet nyligt vedtagne overnationale bankunion.
  Hallstein Bjørnbak, højskoleforstander

  Skolekredsens fødselsdagssamling 29. august 2015 - Danmarks Nationale Tænketank


  Lørdag den 29. august afholdt Danmarks Nationale Højskole for sjette år i træk sin årlige fødselsdagssamling.
  Skolekredsen har på det seneste drøftet muligheden for at oprette vor egen tænketank med henblik på - ud fra en ren dansksindet synsvinkel - at kommentere den politiske udvikling i Danmark. Vi besluttede at sparke en sådan tænketank i gang under navnet Danmarks Nationale Tænketank.
  Herudover enedes skolekredsen om, at højskolen går aktivt ind i kampen for et "NEJ" ved folkeafstemningen om retsforbeholdet torsdag den 3.december 2015. Afslutningsvis kan vi afsløre, at Ludvig Holbergs vel 20000 håndskrevne sider er blevet digitaliseret og lagt på nettet - se www.holbergsskrifter.dk

  Danmarks Nationale Højskole 29. august 2015 Hallstein Bjørnbak forstander. Tlf.58260344